Lời Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã chết, được chôn, và rồi được sống lại từ mộ. Những tình tiết này trong câu chuyện của Đức Chúa Jêsus được nói đến như những sự kiện của tin lành. Phao-lô nhắc đến mỗi một sự kiện này khi ông viết cho những anh em của ông tại thành Cô-rinh-tô, bày tỏ sự liên quan về sự cứu rỗi của họ với những sự kiện này: “Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Ðấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh;” (1 Cô-rinh-tô 15:1-4). Nói cách khác, tin lành của Đấng Christ dựa trên những sự thật này. Nếu Đấng Christ đã không chết, không được chôn, và đã không sống lại, thì sẽ không có tin lành nào hết, do đó sẽ không có sự cứu rỗi. Nhưng vì Ngài đã chết, được chôn, và đã sống lại, nên chúng ta có một nền tảng cho tin lành, và do đó nó thay đổi cả thế giới. 

Bây giờ chúng ta muốn xem xét đến những sự kiện của tin lành, từng cái một để xem chúng nắm giữ những gì cho bạn và tôi:

 1. Sự chết của Đấng Christ

Kinh Thánh lặp đi lặp lại rằng Đấng Christ đã chết. Nhưng hãy lắng nghe chính lời của Đức Chúa Trời: “Hãy có đồng một tâm tình như Ðấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Ðức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Ðức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Philíp 2:5-8). “Nhưng Ðức Chúa Jêsus nầy, mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Jêsus đã vì mọi người nếm sự chết.” (Hêbơrơ 2:9).

Vì ai mà Đấng Christ đã chết? Ngài đã chết vì mọi người như chúng ta để ý trong Hê-bơ-rơ 2:9. Kinh Thánh cũng nói với chúng ta rằng Ngài đã chết vì tội nhân. Hãy nghe: “Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rôma 5:8). Nhưng vì sao Ngài lại chết vì tội nhân? Để đem đến sự cứu rỗi và trông cậy. Chúng ta đọc, “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” (1 Timôthê 2:4). “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (2 Phi-e-rơ 3:9).

Điều đó có nghĩa là ai đó đã chết cho bạn và cho tôi. Hãy nghĩ về điều đó. Mặc dầu chúng ta là tội nhân, và thù địch cùng Đức Chúa Trời, và không xứng đáng cho ân điển và sự thương xót như thế, tuy thế mà Đấng Christ đã bằng lòng rời bỏ thiên đàng để đến trên thế gian tội lỗi và cay đắng này và thậm chí chết trên thập tự giá để chúng ta được cứu và có sự trông cậy của sự sống đời đời (Rôma 5:6-7). Thật tuyệt vời làm sao! Nhưng hãy suy nghĩ, Ngài đã chết như vậy cho hết thảy mọi người thế gian – ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Chúng ta nên biết ơn là dường bao, và nên kết quả trong sự vâng phục và trung tín với Ngài. Làm sao chúng ta dám làm khác hơn?

 1. Sự chôn của Đấng Christ

Sau khi Đấng Christ đã chết trên thập tự giá, Kinh Thánh nói, “Ðến chiều tối, có một người giàu, ở thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép, chính là một môn đồ của Ðức Chúa Jêsus, đến nơi Phi-lát mà xin xác Ðức Chúa Jêsus. Phi-lát bèn truyền cho. Giô-sép lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng, và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá; đoạn, lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mồ, rồi đi. Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác ở đó, ngồi đối ngang huyệt.” (Mathiơ 27:57-61).

Trong nhiều cách thì không có sự khác biệt nào hay bất thường nào về sự chôn của Chúa, đặc biệt là trong thời điểm đó. Con người chết mỗi ngày và được chôn. Đây là sự thật xảy ra khắp trên thế giới và là sự thật từ khi sáng thế. Nhưng Chúa đã hứa rằng nếu Ngài chết và được chôn thì Ngài sẽ sống lại. Ngài tuyên bố, “Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại!” (Giăng 2:19). Dĩ nhiên họ đã không hiểu Ngài nói gì, nhưng liệu họ có tin Ngài nếu họ đã hiểu? Chuyện gì đã xảy ra sau khi sự chết và chôn của Ngài? Các môn đồ dường như đã rơi vào tình trạng sốc, cảm nhận họ đã mất hết tất cả. Kế đến chuyện gì đã xảy ra? Đức Chúa Jêsus xuất hiện như Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ sống lại.

 1. Sự sống lại của Đấng Christ

Có phải Đấng Christ đã chết trên thập tự và rồi nằm trong mồ luôn sao, và thế giới đã quên đi Ngài, trừ phi điều đó được nhớ đến Ngài như là một kẻ lừa dối. Nếu Ngài đã chết và ở luôn trong mộ thì có thể nói rằng Ngài chẳng hơn gì bất kỳ ai. Nhưng Đức Chúa Jêsus có khác biệt. Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngài phán rằng Ngài sẽ sống lại từ nơi chôn Ngài, và Ngài đã sống lại (Mathiơ 28). Như là một kết quả của sự Ngài sống lại, thì có sự cứu rỗi, tin chắc rằng tất cả sẽ được sống lại, và có sự trông cậy của sự sống đời đời.

Trước khi đi sâu hơn nữa, chúng ta hãy chú ý một số câu Kinh Thánh có nói về sự Chúa sống lại. “theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Ðức Chúa Trời có quyền phép, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta,” (Rôma 1:4). “cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài,” (Philíp 3:10). “Ngợi khen Ðức Chúa Trời, là Cha Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Ðức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống,” (1 Phi-e-rơ 1:3). “bởi biết rằng Ðấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài.” (Rôma 6:9). “Ðấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống.” (Rôma 14:9).

Vì Đấng Christ đã chết, được chôn, và đã sống lại từ nơi mộ, Ngài hiện là Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Ngài cầm quyền bên hữu Đức Chúa Trời (Công Vụ Các Sứ Đồ 2), và Ngài đã hứa sẽ trở lại vào một ngày nào đó (Giăng 14:1-3).

Với sự chết của Đấng Christ, huyết của Ngài đã đổ ra cho nhiều người được tha tội (Mathiơ 26:28; Êphêsô 1:7). Đó là qua sự vâng phục tin lành Đấng Christ của một người mà người đó liên hệ với huyết Ngài và như vậy tội người ấy được rửa sạch (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38; 22:16). Trong những bài học tiếp theo chúng ta sẽ thấy rõ hơn làm sao việc này được trọn.

Hãy tin chắc rằng, một và tất cả mọi người cũng sẽ có kết quả như sự Chúa sống lại, Ngài đang sống hôm nay. Như  những người vâng phục bước theo Ngài, chúng ta cũng đang sống và sẽ trị vì và sống với Ngài đời đời, không cùng.

TIN LÀNH CỦA ĐẤNG CHRIST

13 BÀI HỌC ĐƯỢC DẠY TỪ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

J.C. CHOATE

Mục Lục

 1. TIN LÀNH CỦA ĐẤNG CHRIST BÀI 1
 2. NHỮNG SỰ KIỆN CỦA TIN LÀNH BÀI 2
 3. SỰ KÊU GỌI CỦA TIN LÀNH BÀI 3
 4. SỰ VÂNG PHỤC TIN LÀNH BÀI 4
 5. VIỆC NGHE TIN LÀNH BÀI 5
 6. ĐỨC TIN NƠI ĐỨC CHÚA TRỜI BÀI 6
 7. SỰ ĂN NĂN TỘI LỖI BÀI 7
 8. SỰ XƯNG NHẬN ĐẤNG CHRIST BÀI 8
 9. PHÉP BÁP-TÊM ĐỂ ĐƯỢC THA TỘI BÀI 9
 10. CÁC ƠN PHƯỚC CỦA TIN LÀNH BÀI 10
 11. VIỆC RAO GIẢNG TIN LÀNH BÀI 11
 12. VIỆC GIẢNG NHỮNG TIN LÀNH KHÁC BÀI 12
 13. SỰ NGĂN TRỞ TIN LÀNH BÀI 13