Trong những bài học của chúng ta cho đến bây giờ chúng ta đã thấy tầm quan trọng của Hội Thánh. Điều này được hỗ trợ bởi sự thật rằng lời Chúa dạy Đấng Christ đã chết vì Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:25), Ngài đã mua chuộc Hội Thánh bằng chính huyết của mình (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28), và Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:23). Những câu hỏi này đã được nêu lên: Liệu Đấng Christ có chết cho điều gì mà không quan trọng sao? Liệu Ngài có đổ huyết của mình để mua một Hội Thánh mà không có giá trị sao? Liệu Ngài có trở thành Cứu Chúa của Hội Thánh nếu một người có thể được cứu ở bên ngoài Hội Thánh đó? Chắc chắn bạn sẽ trả lời là không cho mỗi một câu hỏi được nêu trên, và đúng là như vậy. Thế thì tại sao lại nói rằng Hội Thánh là không quan trọng và một người có thể được cứu mà không trở thành thành viên của Hội Thánh? Đơn giản bởi vì những người như vậy không hiểu được Hội Thánh và họ đã bị lừa dối đi vào suy nghĩ như vậy.

Chắc chắn Kinh Thánh không dạy rằng Hội Thánh là Cứu Chúa, nhưng đồng thời Kinh Thánh dạy rằng một người phải ở trong Hội Thánh để được cứu. Giống như con tàu của Nô-ê không phải là Đấng Cứu Rỗi, nhưng Nô-ê và gia đình của ông phải ở trong con tàu đó để được cứu khỏi nước lụt, Hội Thánh cũng giống vậy. Không chỉ giống như thế thôi mà khi một người được cứu thì Chúa thêm người đó vào Hội Thánh. Khi con người nghe tin lành và vâng phục tin lành vào ngày lễ Ngũ Tuần, và những ngày tiếp theo Kinh Thánh ghi rằng, “ngợi khen Ðức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.” (Công vụ các sứ đồ 2:47). Vì vậy nếu một người được cứu thì người đó là thành viên của Hội Thánh Chúa. Nếu người đó không phải là một thành viên của Hội Thánh thì cũng không được cứu. Điều này thật là đơn giản. Nói cách khác, không có việc như thể một người được cứu mà ở bên ngoài Hội Thánh. Một người có thể được cứu khi không phải là thành viên của một giáo phái hay là bè phái của con người, nhưng người đó cũng không thể được cứu mà không phải là thành viên của Hội Thánh của Đấng Christ.

Tiếp tục với sự nghiên cứu của chúng ta, một người không thể tham gia vào Hội Thánh của Chúa. Thay vì đó là Chúa thêm người được cứu vào Hội Thánh của Ngài. Vì lẽ rằng Ngài chỉ thêm những kẻ được cứu vào Hội Thánh, cho nên Hội Thánh được dựng nên từ những kẻ được cứu. Chúa nhìn vào tấm lòng, động cơ, … mà sinh ra các hành động của một người để thấy liệu người đó có đang thành thật vâng lời. Nếu người đó thành thật, thì Đức Chúa Trời thêm người đó vào Hội Thánh. Nếu không, thì người đó không được Đức Chúa Trời thêm vào cho dù chúng ta chấp nhận người đó hay không, bởi vì người đó đã vượt qua các hành động hình thức của sự vâng lời, và vì chúng ta không có khả năng để nhìn vào tấm lòng của người đó. Nếu một người có thể tham gia vào Hội Thánh, tất cả sẽ được chấp nhận mà bất kể động cơ của họ. Điều này là lý do vì sao Chúa có trách nhiệm đối với mỗi người được thêm vào. Ngài không bao giờ nhầm lẫn giữa người mà được cứu và người chỉ đi vào bằng hình thức.

Vì Đấng Christ là Cứu Chúa của Hội Thánh, và Ngài chỉ thêm những kẻ được cứu vào Hội Thánh, một người thông thường sẽ muốn biết Chúa đòi hỏi những điều gì của mình để có thể đi vào Hội Thánh. Điều này được chỉ ra một cách rõ ràng trong lời của Đức Chúa Trời. Đặc biệt là điều này được làm rõ trong những trường hợp khác nhau của những người ăn năn trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Nhưng hãy lưu ý những điều kiện đặc biệt hoặc các bước của sự gia nhập vào Hội Thánh của Chúa:

1. Một người phải nghe lẽ thật.Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Ðấng Christ được rao giảng.” Rô-ma 10:17.

2. Người đó phải tin vào Đức Chúa Trời và Đấng Christ.Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa”. Giăng 14:1.

3. Người đó phải ăn năn tội lỗi của mình.Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy.” Lu-ca 13:3.

4. Người đó phải xưng Đấng Christ là con của Đức Chúa Trời.Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời;”  Ma-thi-ơ 10:32.

5. Và người đó phải chịu phép báp têm để được tha tội mình. Phép báptêm này là sự chôn trong nước (Rô-ma 6:3-4; Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-39). “Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.” (Mác 16:16). “Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh.” (Công vụ các sứ đồ 2:38).

Vậy lúc đầu chúng ta đã học gì trong bài học này? Chúng ta tìm thấy rằng Chúa thêm kẻ được cứu vào Hội Thánh. Điều này có nghĩa là khi một người vâng phục Chúa và được cứu, người đó tự động được thêm vào Hội Thánh. Chúng ta vừa mới nhìn thấy rằng bởi nghe lẽ thật, tin lẽ thật, ăn năn, xưng nhận Đấng Christ, và chịu phép báptêm, thì người đó được cứu. Vậy thì khi một người làm điều này thì người đó được thêm vào Hội Thánh, vì sự vâng lời Đức Chúa Trời là kế hoạch mà bởi đó chúng ta được cứu, và Chúa thêm người được cứu vào Hội Thánh.

Nói cách khác, Chúa phán rằng chỉ có một cách mà một người có thể bước vào vương quốc Đức Chúa Trời là thông qua việc sanh lại bởi nước và bởi Đức Thánh Linh (Giăng 3:3-5). Nhưng vương quốc là gì? Nó là Hội Thánh ( Ma-thi-ơ 16:18-19). Có phải Chúa có hai cách cho một người để đi vào Hội Thánh không? Chắc chắn là không. Vì vậy, khi một người tin và chịu phép báptêm (đã được sanh bởi Đức Thánh Linh qua lẽ thật và do sự vâng phục sự dạy dỗ của lẽ thật) một người được sinh ra trong vương quốc của Đức Chúa Trời, hoặc là nhà của Đức Chúa Trời, đó chính là Hội Thánh của Chúa.

Một lần nữa, Phao-lô nói rằng chúng ta chịu phép báptêm đi vào một thân thể (1 Cô-rinh-tô 12:13). Nhưng thân thể là gì? Là Hội Thánh (Cô-lô-se 1:18). Có bao nhiêu thân thể? Chỉ có một (Ê-phê-sô 4:4; 1:22-23). Làm thể nào mà một người đi vào thân? Qua sự chịu phép báptêm. Đấng Christ phán rằng một người phải tin và chịu phép báptêm để được cứu (Mác 16:16). Đó là những gì mà người Cô-rinh-tô đã làm (Công Vụ Các Sứ Đồ 18:8). Vì vậy khi một người chịu phép báptêm đi vào trong Hội Thánh, người đó trở thành một thành phần của Hội Thánh hoặc được thêm vào Hội Thánh.

Vậy chỉ có một cách để được cứu, như chúng ta đã nhìn thấy, và Chúa thêm những kẻ được cứu vào Hội Thánh. Có phải bạn là một thành viên của Hội Thánh mà bạn có thể đọc trong Kinh Thánh không? Nếu không phải, bạn không được cứu. Hãy nghiên cứu, tra xét, và vâng phục Chúa, và chính Ngài sẽ thêm bạn vào Hội Thánh của Ngài.

HỘI THÁNH CỦA KINH THÁNH

13 BÀI HỌC ĐƯỢC DẠY TỪ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Tác Giả – J.C. CHOATE

BIÊN DỊCH BỞI HỒNG ÂN & QUÝ HOÀNG

Mục Lục

Ý Nghĩa Của Hội Thánh

Sự Ra Đời Của Hội Thánh

Sự Thành Lập Hội Thánh

Đặc Điểm Nhận Biết Của Hội Thánh

Danh Xưng Của Hội Thánh

Sự Tổ Chức Của Kinh Thánh

Gia Nhập Vào Hội Thánh

Sự Thờ Phượng Của Hội Thánh

Công Việc Của Hội Thánh

Sự Hiệp Một Của Hội Thánh

Tín Điều của Hội Thánh

Lịch Sử Của Hội Thánh

Hội Thánh Ngày Nay