Không ai sẽ từ chối rằng Kinh Thánh nói về một Hội Thánh. Nhưng Hội Thánh của ai? Hội Thánh nào? Hội Thánh gì? Những câu hỏi này và nhiều câu khác sẽ được trả lời đúng lúc, nhưng bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu Hội Thánh là gì.

Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc chỉ ra những điểm mà Hội Thánh được mô tả trong Kinh Thánh không phải là CÔNG GIÁO, TIN LÀNH, hay DO THÁI GIÁO. Hội Thánh không phải là giáo phái, hệ phái, hay môn phái. Hội Thánh không phải là tổ chức chính trị, hay như tổ chức xã hội nào khác, và cũng không phải là một căn nhà hội họp bằng vật chất. Vậy nếu Hội Thánh không phải là những điều nói trên, thì Hội Thánh là gì?

Phần đông nhiều người không hiểu về Hội Thánh bởi vì họ không biết Hội Thánh là gì. Vì vậy cho nên, họ không hiểu được mục đích, tầm quan trọng và công việc của Hội Thánh. Nhưng Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rõ ràng Hội Thánh là gì. Từ ngữ “Hội Thánh” xuất thân từ tiếng Hy-Lạp (Gờ-réc) “ekklesia”, có nghĩa là “được kêu gọi ra khỏi.” Vì vậy Hội Thánh là một nhóm người được kêu gọi ra, là những ai đã được gọi ra khỏi thế gian để đi vào nước của Con rất yêu dấu Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:13). Hội Thánh là thân thể thuộc linh của Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:27), được tạo nên từ những người đã vâng phục Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 5:8-9), và chính vì thế được cứu bởi Ngài và được thêm vào Hội Thánh của Ngài (Mác 16:16; Công Vụ Các Sứ Đồ 2:47). Nói cách khác Hội Thánh gồm những người theo Đấng Christ.

Từ “Hội Thánh” xuất hiện trong Kinh Thánh theo hai nghĩa. Thứ nhất, Hội Thánh được nói theo nghĩa toàn cầu. Đây là điều Đấng Christ có ý khi Ngài phán, “Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” ( Ma-thi-ơ 16:18). Có nhiều câu Kinh Thánh khác mà từ “Hội Thánh” cũng được dùng giống vậy, nói về Hội Thánh theo nghĩa toàn cầu. Nghĩa là, bất cứ nơi nào Hội Thánh cũng được tìm thấy trong thế gian, nếu đó là Hội Thánh theo Kinh Thánh. Đó là Hội Thánh mà Đức Chúa Jêsus phán Ngài sẽ lập. Thứ hai, Hội Thánh được nói theo nghĩa địa phương. Ví dụ, khi Phao-lô đang viết thư đến Hội Thánh tại Rô-ma, và nói về nhiều hội khác nhau, ông nói “các Hội thánh của Ðấng Christ chào anh em” (Rô-ma 16:16). Ông không nói về một số các Hội Thánh, theo nghĩa về các giáo phái, nhưng đúng hơn là về một số các hội địa phương thuộc về Hội Thánh của Chúa.

Để giải nghĩa sâu hơn, bạn sẽ ghi chú rằng lời Kinh Thánh nói về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Hội Thánh tại Phi-líp, …v.v (1 Cô-rinh-tô 1:2; Ê-phê-sô 1:1; Phi-líp 1:1). Hết thảy những điều này đang làm rối trí cho một số người bởi vì họ đã bị quen thuộc với cách nghĩ về Hội Thánh chỉ nằm trong các thuật ngữ được dạy của giáo phái. Nhưng bạn sẽ không đọc về giáo phái đầu tiên trong lời của Đức Chúa Trời. Trong những trường hợp đã nói ở trên, bạn có một số nhiều hội được nói đến và mỗi hội là Hội Thánh của Chúa tại cộng đồng cụ thể của nó, nhưng tất cả cùng nhau kết hợp làm nên Hội Thánh toàn cầu. Điều này thật đơn giản khi mà sự dạy của giáo phái được quên đi và người ta đến với Kinh Thánh và nhìn vào Hội Thánh như Chúa đã ban.

Để giúp chúng ta hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Hội Thánh, chúng ta hãy nhận ra những hình ảnh mà Kinh Thánh mô tả Hội Thánh như là:

1.     Thân thể của Đấng Christ. Là thân thể thuộc linh của Đấng Christ, với Đấng Christ là đầu của Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:23). Chỉ có một Hội Thánh (Ê-phê-sô 4:4), và chỉ có một thân tức là chỉ có một Hội Thánh (Cô-lô-se 1:18).

2.     Nhà của Đức Chúa Trời. Từ “nhà” trong Kinh Thánh gợi ý một gia đình, điều này giúp chúng ta hiểu rằng Hội Thánh là một gia đình của Đức Chúa Trời. Trong 1 Ti-mô-thê 3:15 Phao-lô nói rằng nhà của Đức Chúa Trời là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời là cha và chúng ta là con cái của Ngài (Ga-la-ti 3:26-27; Ê-phê-sô 1:3).

3.     Vương Quốc (Nước) Đức Chúa Trời. Vương quốc chỉ ra có một vị vua, và vì thế Đấng Christ là Vua (Khải Huyền 17:14). Nhưng để trở thành một vị vua, thì vương quốc phải hiện hữu ngay lúc này, và nó có rồi (Công Vụ Các Sứ Đồ 8:12). Chúng ta là công dân của Ngài, thế gian là lãnh thổ, và Tân Ước là luật của nước Đức Chúa Trời. Đây là Hội Thánh ( Ma-thi-ơ 16:18-19).

4.     Vườn nho của Đức Chúa Trời. Đấng Christ là gốc nho và mỗi môn đồ Đấng Christ là các nhánh nho (Giăng 15:1-8). Ý ở đây là làm việc trong vườn nho và phải kết quả cho Chúa.

Hội Thánh được định nghĩa như vậy. Xin hãy nghiên cứu những vấn đề này trong ánh sáng của lời Chúa và hãy tìm câu trả lời cho chính mình. Nếu bạn sẽ nhìn thấy Hội Thánh như Đức Chúa Trời đã định ý cho bạn nhìn thấy, vậy thì cả thái độ của bạn sẽ được thay đổi, và có lẽ thậm chí là đời sống của bạn.

HỘI THÁNH CỦA KINH THÁNH

13 BÀI HỌC ĐƯỢC DẠY TỪ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Tác Giả – J.C. CHOATE

BIÊN DỊCH BỞI HỒNG ÂN & QUÝ HOÀNG

Mục Lục

Ý Nghĩa Của Hội Thánh

Sự Ra Đời Của Hội Thánh

Sự Thành Lập Hội Thánh

Đặc Điểm Nhận Biết Của Hội Thánh

Danh Xưng Của Hội Thánh

Sự Tổ Chức Của Kinh Thánh

Gia Nhập Vào Hội Thánh

Sự Thờ Phượng Của Hội Thánh

Công Việc Của Hội Thánh

Sự Hiệp Một Của Hội Thánh

Tín Điều của Hội Thánh

Lịch Sử Của Hội Thánh

Hội Thánh Ngày Nay