Từ “Tín Điều-Creed” đến từ một chữ Latin, “Credo”, và được định nghĩa là, “một niềm tin, cách thức có thẩm quyền của niềm tin tôn giáo; bất cứ cách thức nào hay sự xưng nhận của đức tin tôn giáo; một sự tóm tắt của những nguyên tắc hay những ý kiến được đề ra hoặc được tán thành.” Khi người ta nghĩ về một tín lý, họ thường nghĩ về “Tín điều Sứ Đồ” và “Tín điều Nicene.” Tuy nhiên, không một cái nào nói trên được tìm thấy trong Kinh Thánh. Hơn nữa, mỗi Hội Thánh do con người lập ra đều có cho riêng mình tín điều được lập ra bởi họ trong hình thức của sách hướng dẫn, kỷ luật, tuyên xưng đức tin, … tất cả những điều này là sự thêm vào lời của Đức Chúa Trời.

Nó có lẽ được gợi ý rằng bất kỳ sách tín điều nào mà chứa đựng nhiều hơn quyển Kinh Thánh, thì chứa quá nhiều. Bất kỳ sách tín điều nào mà chứa ít hơn quyển Kinh Thánh, thì chứa quá ít. Và bất kỳ sách tín điều nào mà chứa không gì ngoài Kinh Thánh thì vô ích bởi vì chúng ta đã có Kinh Thánh rồi. Khải Huyền 22:18-19 và Ga-la-ti 1:6-9 nhấn mạnh sự thật rằng chúng ta không được thêm vào lời Đức Chúa Trời, chúng ta không được bớt lời của Đức Chúa Trời, chúng ta không được biến đổi lời của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Kinh Thánh là trọn vẹn (2 Ti-mô-thê 3:16-17), là hoàn hảo (Gia-cơ 1:25), và chúng ta chỉ phải nói về lời của Đức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 4:11). Do đó không cần những cuốn sách bổ sung hay là những sách được xem như có thẩm quyền.

Thế giới tôn giáo ngày nay bị phân rẽ không phải bởi vì người ta đã bước theo lời của Đức Chúa Trời, nhưng bởi vì họ đã chấp nhận các tín điều của con người. Đó là một sự tranh cãi mà mỗi Hội Thánh phải có những quy luật riêng cho chính mình, v.v. Điều này trong phạm vi chính nó là một sự thú nhận rằng Kinh Thánh đã bị bỏ rơi. Thật đáng thương biết bao. Vì vậy sự van nài của chúng ta là dành cho một và tất cả để họ từ bỏ những cuốn sách do con người viết ra của họ và trở về với Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh sẽ không gây chia rẽ chúng ta nhưng sẽ hiệp một chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Tín điều của Hội Thánh Chúa là gì? Chúng ta không có Đấng cứu rỗi nào khác ngoài Đấng Christ và cũng không có tín điều nào khác ngoài Kinh Thánh. Những ý tưởng và ý riêng của chúng ta trong tôn giáo là không có giá trị. Chúng ta không có sự giải nghĩa Kinh Thánh theo ý riêng. Tất cả chúng ta có là Kinh Thánh. Chúng ta đã vâng phục sự dạy dỗ của Kinh Thánh và chúng ta hướng những người khác đến với Kinh Thánh. Sự van nài của chúng ta cho một và tất cả mọi người là hãy đọc và học Kinh Thánh (Giăng 5:39; 2 Ti-mô-thê 2:15), và chúng ta yêu cầu mọi người ở mọi nơi làm theo những gì mà Kinh Thánh dạy.

Chúng ta không có những cuốn sách bổ sung hay những cuốn sách mà chúng ta bước theo. Chúng ta không tin rằng có một người sống mà có thể viết ra một quyển sách của những luật lệ và điều lệ mà ngang bằng với Kinh Thánh. Chúng ta không tin rằng Chúa đã ban cho bất kỳ ai có quyền viết ra những sách như thế. Chúng ta không tin rằng Đức Thánh Linh đã hà hơi cho bất cứ ai để viết ra những sách như thế.

Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời và lời của Đức Chúa Trời chỉ đến từ Đức Chúa Trời, Kinh Thánh đã được hà hơi bởi Đức Chúa Trời và Kinh Thánh có thể cứu chúng ta. Hơn nữa, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời mà sẽ phán xét chúng ta nơi ngày sau cùng (Giăng 12:48). Bạn không thể tìm thấy lẽ thật trừ khi bạn đi đến nguồn của lẽ thật. Do đó để tin vào lẽ thật, bạn phải nghe lẽ thật (Rô-ma 10:17). Không có gì phải ngạc nhiên rằng phần đông con người đã bị lừa dối trong những vấn đề tôn giáo. Không có gì phải ngạc nhiên rằng có quá nhiều sự phân rẽ và rối trí trong thế giới tôn giáo. Con người đã đi đến với con người để cầu xin sự giúp đỡ thay vì Chúa. Con người đã hướng đến sự dạy dỗ của con người thay vì những lời được viết ra của Kinh Thánh. Một cách chắc chắn rằng con người phải quay trở lại với Kinh Thánh nếu họ muốn được cứu.

Chúng ta muốn khích lệ con người đi đến Kinh Thánh để học lẽ thật về Hội Thánh. Có nhiều Hội Thánh giả mạo trên thế giới. Cái nào là đúng? Một người có nên nghiên cứu cho từng cái một không? Không, một người nên đi đến cuốn sách mà đang nói lẽ thật về Hội Thánh. Ngay khi người đó học lẽ thật về Hội Thánh của Chúa, người đó sẽ không còn băn khoăn để xác định được Hội Thánh bước theo lời Kinh Thánh dạy.

Chúng ta muốn khích lệ con người đi đến Kinh Thánh để học lẻ thật về những gì mà một người phải làm để được cứu. Có nhiều cách để được cứu theo sự dạy dỗ của con người, nhưng khi một người đi đến sách của Đức Chúa Trời người đó sẽ tìm thấy rằng điều này được nói một cách đơn giản là một người phải nghe lẽ thật, tin lẽ thật, ăn năn tội của mình, xưng nhận Đấng Christ, và chịu phép báp têm để được tha tội mình (Mác 16:15-16; Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38). Nó khác gì so với những điều mà con người nói? Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất cứu chuộc, và vì vậy một người phải nghe và vâng phục Ngài để được cứu.

Chúng ta nên khích lệ con người đi đến Kinh Thánh để học làm thể nào thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngược lại với những gì con người nói, không có nhiều cách cho sự thờ phượng. Kinh Thánh dạy rằng chỉ có một cách và Chúa đã chỉ rõ như thế nào trong lời của Ngài (Giăng 4:24).

Không chỉ trên những quan điểm này, nhưng trên tất cả các quan điểm mà gắn liền với sự cứu rỗi và sự sống và sự tin kính, chúng ta sẽ cố nài xin một và tất cả mọi người đi đến Kinh Thánh vì lẽ thật về điều đó. Điều này là không đúng khi một người từ bỏ Kinh Thánh vì không thể hiểu được. Ma quỷ muốn con người lìa xa khỏi Kinh Thánh cốt để người đó bị hư mất. Nhưng để được cứu, người đó phải đến với Kinh Thánh, tin Kinh Thánh và để Kinh Thánh trở nên sự hướng dẫn duy nhất của người đó trong các vấn đề tôn giáo. Chỉ khi đó người đó mới được cứu, bởi vì chỉ có như vậy người đó mới đúng.Tín điều của chúng ta là gì? Đức Chúa Jêsus Christ và lời của Ngài. Không có ai khác ngoài Ngài. Chúng ta tin rằng Đấng Christ là con của Đức Chúa Trời và lời Ngài là không thể thay đổi. Chúng ta chấp nhận và bước theo chỉ một mình lời của Ngài. Chúng ta nài xin tất cả những người khác làm giống như vậy. Những tín điều của con người có thể dẫn chúng ta đến duy nhất một chỗ mà thôi – địa ngục. Đức Chúa Jêsus phán “Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6).

HỘI THÁNH CỦA KINH THÁNH

13 BÀI HỌC ĐƯỢC DẠY TỪ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Tác Giả – J.C. CHOATE

BIÊN DỊCH BỞI HỒNG ÂN & QUÝ HOÀNG

Mục Lục

Ý Nghĩa Của Hội Thánh

Sự Ra Đời Của Hội Thánh

Sự Thành Lập Hội Thánh

Đặc Điểm Nhận Biết Của Hội Thánh

Danh Xưng Của Hội Thánh

Sự Tổ Chức Của Kinh Thánh

Gia Nhập Vào Hội Thánh

Sự Thờ Phượng Của Hội Thánh

Công Việc Của Hội Thánh

Sự Hiệp Một Của Hội Thánh

Tín Điều của Hội Thánh

Lịch Sử Của Hội Thánh

Hội Thánh Ngày Nay